Vedtægter

Foreningens vedtægter

§ 1: Foreningens navn er Them Borgerforening. Foreningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse for byens borgere.

§ 2: Enhver husstand har ret til at være medlem af foreningen. Såfremt en i husstanden er medlem, betyder det at alle husstandens beboere automatisk er medlem af foreningen.

§ 3: Ethvert medlem af foreningen har ret til at overvære foreningens generalforsamling, herunder stille forslag. Hver husstand er repræsenteret med en stemme.

§ 4: Husstanden betaler til foreningen et kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingent betales helårligt forud.

§ 5: Et medlem kan ekskluderes ved utilbørlig opførsel, eller når særlige forhold gør sig gældende. Vedtagelse herom skal ske på et bestyrelsesmøde.

§ 6: Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Valgene skal ske skriftligt hvis kampvalg. Bestyrelsen vælger selv konstituering.

§ 7: Formanden leder foreningen. Beslutninger træffes på bestyrelsesmøder der afholdes efter behov, eller når formanden finder det nødvendigt.

§ 8: Formanden leder forhandlinger ved bestyrelsesmøder, og foretager fordelingen af opgaver blandt bestyrelsesmedlemmer. Formanden har pligt til at sikre, at foreningens midler anvendes efter de angivne retningslinjer.

§ 9: Til varetagelse af særlige opgaver indenfor foreningens arbejde, kan bestyrelsen nedsætte permanente eller periodiske udvalg. Medlemmerne i et udvalg udpeges af bestyrelsen. Udvalget er underkastet bestyrelsens myndighed. Administrerer udvalget større beløb, skal selvstændigt regnskab føres. Et sådant regnskab er underlagt foreningens revisionsbetingelser. Bestyrelsen kan til enhver tid, træffe beslutning om ophævelse af et udvalg.

§ 10: Regnskabsåret er fra 1. januar til 31 december.

§ 11: Kassere modtager alle foreningens indtægter og foretager alle udbetalinger, og skal føre kassebog med bilag. Regnskabet skal være tilgængeligt for foreningens bestyrelse, og der kan på foranledning foretages revision af den valgte revisor.

§ 12: Indsættelse og udtagelse af foreningens midler i banken, må kun foretages af kasseren.

§ 13: Revision af foreningens regnskab, foretages af en revisor som vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

§ 14: Det er revisoren som foretager revision af foreningens årsregnskab, herunder revision af eventuelle regnskaber for udvalg eller andre midler som foreningen administrerer, kassebeholdning, indestående konti og andre værdier. Revisoren skal på generalforsamlingen gøre opmærksom på, hvis der har været grundlag for bemærkninger. 

§ 15: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal, og skal være varslet med angivelse af dagsorden senest 14 dage inden afholdelse, via de sociale medier. Generalforsamlingen har besluttende myndighed uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 16: generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent. Formanden aflægger beretning om arbejdet i det forløbne år, og kassere fremlægger regnskab. Desuden foretages de foreskrevne valg, og behandling af eventuelle indkomne forslag fra medlemmerne. Sådanne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.

§ 17: Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med samme frist som ordinær, når bestyrelsen finder det nødvendigt.

§ 18: Ændring af foreningens love og vedtægter, kan kun ske på den ordinære generalforsamling.

§ 19: Foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 20: Foreningens aktiver kan ikke i tilfælde af opløsning, overgå til privat ejendom eller tildeles blandt medlemmer, men skal overgå til foreninger, institutioner eller velgørende formål i lokalområdet. Fordeling af midler besluttes på den ekstraordinære generalforsamling.

Underskrevet af: 

Torben Christiansen, Michael Rosenberg, Hanne Rosenberg, Johnny Larsen, Grethe Larsen, Birger Stauning, Vita Christiansen