Foreningens vedtægter.

§ 1: Foreningens navn er Them Borger og Grundejerforening.
Foreningens formål er, at varetage opgaver af fælles interesse for byens indbyggere, samt være formidler af,  det til enhver tid værende bredere kontaktbehov.

§ 2: Enhver husstand har ret til ,at være medlem af foreningen. Såfremt en husstand er medlem  betyder det, at alle husstandens beboere automatisk er medlem af foreningen.

§ 3: Som påskønnelse kan foreningen udnævne æresmedlemmer. Et sådant medlemsskab er livsvarigt og kontingentfrit. Disse rettigheder er personlige, og kan ikke overdrages. De under Them Håndværker og Borgerforening for nærværende erhvervede rettigheder opretholdes. Ethvert medlem der ved sit fyldte 75 år har været medlem af foreningen i de sidste 10 år, udnævnes til frimedlem (æresmedlem)

§ 4: Ethvert medlem af foreningen har ret til at overvære foreningens generalforsamling, herunder at stille forslag. Hver husstand er repræsenteret med en stemme.

§ 5: Husstanden betaler til foreningen et kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet erlægges helårligt forud.

§ 6: Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§ 7: Har et medlem kontingentrestance ud over 2 måneder , kan bestyrelsen foranledige vedkommende slettet af medlemsfortegnelsen, med tab af rettigheder. Ved fraflytning fortabes medlemskabet straks. Medlemmer der er slettet pgra. restance, kan kun optages påny, såfremt den skyldige restance indbetales.

§ 8: Et medlem kan ekskluderes ved utilbørlig opførsel, eller når særlige forhold gør sig gældende. Vedtagelse herom skal ske på et bestyrelsesmøde.

§ 9: Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og afgår med 3 eller 4 medlemmer hvert år. Samtidig vælges mindst 1 supleant hvert år. Valgene skal ske skriftligt mellem foreslåede kandidater. Bestyrelsen vælger selv kostitueringen.

§ 10: Valgbar til bestyrelsen og andre tillidsposter er kun fastbosiddende medlemmer. Genvalg kan finde sted, dog skal kandidatopstilling og skriftligt valg altid gennemføres.

§ 11: Formanden leder foreningen. Beslutninger træffes på bestyrelsesmøder, der afholdes ved indtrædende behov, eller når formanden skønner det nødvendigt. Bestyrelsesmøde skal afholdes, såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer stiller forlangende herom.

§ 12: Formanden leder forhandlingen ved bestyrelsesmøder, og foretager fordelingen af forhåndenværende opgaver blandt bestyrelsesmedlemmerne. Formanden har pligt til at påse, at man i alle forhold vedrørende foreningens midler, stedse anvendes efter de heri angivne retningslinjer. Ingen større udgifter må afholdes uden generalforsamlingens godkendelse, såsom køb og salg af ejendom samt optagelse af lån, og disse skal endvidere også godkendes af en ekstraordinær indkaldt generalforsamling senest 4 uger efter.

§ 13:
Referat af de ved bestyrelsesmøder førte forhandlinger, og trufne beslutninger, skal fores i foreningens forhandlingsprotokol, og underskrives af tilstedeværende medlemmer. Protokollen føres af foreningens sekretær.

§ 14: Til varetagelse af særlige opgaver indenfor foreningens arbejde, kan bestyrelsen nedsætte permanente eller periodiske udvalg. Medlemmerne i et udvalg udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal bestå af mindst 3 medlemmer, hvoraf der altid skal være mindst en fra bestyrelsen. Udvalget er underkastet bestyrelsens myndighed. Væsentlige beslutninger i et udvalg, skal føres i foreningens protokol. Administrerer udvalget større beløb, skal selvstændig regnskab føres. Et sådant regnskab er underkastet foreningens revisionsbetingelser. Bestyrelsen kan til enhver tid, træffe beslutning om ophævelse af udvalg.

§ 15:Regnskabsåret er fra 1. Januar til 31. December.

§ 16: Kasseren modtager alle foreningens indtægter og foretager alle udbetalinger. Han skal herover føre egen kassebog med bilag. Regnskabet skal være tilgængeligt for foreningens bestyrelse, og hvert års
  10. Januar skal afsluttet regnskab med status foreligge til revision.

§ 17: Såfremt kassebeholdningen overstiger det nødvendige til foreningens daglige drift, skal det overskydende indsættes på foreningens konto i pengeinstitut i Them. Indsættelse og udtagelse kan kun foretages af kasseren, der tillige har foreningens medlemsfortegnelse.

§ 18: Kasseren skal i forbindelse med regnskabet, føre fuldstændig fortegnelse over foreningens medlemmer, med angivelse af navn og kontingentindbetalinger.

§ 19: Revision af foreningens regnskab, foretages af 2 revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, med skiftevis afgang af 1 revisor hvert år.

§ 20: Revisorerne skal hvert år senest 8 dage efter forelæggelsen, foretage grundig revision af foreningens årsregnskab, herunder revision af eventuelle regnskaber for udvalg eller andre midler, som foreningen administrerer, med konstatering af tilstedeværelsen af kassebeholdning, indestående konti, giro og andre værdier. Revisorerne skal påføre regnskaberne eventuelle bemærkninger, hvortil de måtte finde anledning, og har i øvrigt pligt til overfor generalforsamlingen, at oplyse om sådanne mangler af regnskabsmæssigkarakter, eller om eventuelt uforsvarlig brug af foreningens midler, som måtte komme til kendskab. Revision kan når som helst foretages uanmeldt på formandens foranledning.

§ 21: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes ordinært hver år i Januar ,og skal være varslet med angivelse af dagsorden senest 14 dage forinden afholdelsen ved skriftligt meddelelse til medlemmerne, eller ved annoncering  i lokale blade. Generalforsamlingen har besluttende myndighed uanset antallet af mødte medlemmer.

§ 22: Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Ved generalforsamlingen skal af formanden aflægges beretning om arbejdet i det forløbne år, og regnskabet skal fremlægges af kasseren. Endvidere foretages de foreskrevne valg, samt behandling af forslag fra medlemmerne. Forslag fra medlemmerne, der ønskes optaget på dagsordnen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen, senest 10 dage før en generalforsamling afholdes. Referat af de ved generalforsamlingen førte forhandlinger og trufne beslutninger, skal indføres i forhandlingsprotokollen og underskrives af bestyrelsen.

§ 23: Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med samme frist som ordinær, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom.

§ 24: Ændring af foreningens love kan kun ske på den ordinære generalforsamling. Forslag herom skal foreligge skriftligt, og skal ligge til gennemsyn hos formanden mindst 7 dage før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer uden for bestyrelsen, skal være denne i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 25: Foreningens opløsning betragtes som en lovændring, og kan således kun ske på en generalforsamling, i forbindelse med hvilken opløsningen forud er bekendtgjort i henhold til regler i § 24. I øvrigt anses foreningen som opløst, når dens medlemtal går under 10.

§ 26: Foreningens aktiver kan ikke i tilfælde af opløsning, overgå til privat ejendom eller fordeles blandt medlemmer under nogen form, men skal overgå til offentlige myndigheder, foreninger, institutioner eller velgørende formål efter generalforsamlingens bestemmelse herom.

Underskrevet af:
Kim Hansen, Andrè Brejning, Brian Thomsen, Dorthe Rasmussen, Lars Nielsen, Rasmus Skriver, Vita Christiansen.